Spoločenská a morálna zodpovednosť spoločnosti Trendlux s.r.o prevádzkujúcej internetoví obchod www.svietidlatrendy.sk

 

 

Spoločnosť Trendlux s.r.o sa zaväzuje vo svojich podnikateľský aktivitách rešpektovať zákony Slovenskej republiky a zákony krajín, na území ktorých pôsobí, podnikať v súlade s dobrými mravmi a podporovať hospodársku súťaž v duchu pravidiel fair play.

   Spoločnosť Trendlux s.r.o dbá o ochranu životného prostredia. Kdekoľvek realizuje svoje aktivity a poskytuje služby, rešpektuje platné technologické a ekologické normy.

    Spoločnosť Trendlux s.r.o buduje svoje vzťahy k zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom, dodávateľom, veriteľom, ku konkurencii i k celej verejnosti na základe dôvery, úcty, rešpektovania základných ľudských práv a bez akejkoľvek diskriminácie.

 

 

Vzťah k zákazníkom

 

Zamestnanci spoločnosti Trendlux s.r.o sa správajú k zákazníkom zdvorilo, zodpovedne a čestne, s cieľom splniť v čo najväčšej miere ich požiadavky.

     Zamestnanci spoločnosti Trendlux s.r.o majú stále na zreteli, že spokojnosť zákazníkov závisí od kvality služieb a hospodársky výsledok spoločnosti závisí od spokojnosti jej zákazníkov.

     Zamestnanci spoločnosti Trendlux s.r.o nezneužívajú zákazníkovu dôveru, ani jeho neznalosť v určitých oblastiach. Nepoškodzujú majetok zákazníka a dbajú o jeho dobré meno. Informácie o zákazníkoch sa považujú za dôverné.

     Zamestnanci spoločnosti Trendlux s.r.o neprijímajú a neposkytujú úplatky. Nesmú prijať ani dary alebo pohostenia, ktoré by ich zaväzovali k službám, poškodzujúcim záujmy spoločnosti. Všetky prijate dary sa musia nahlásiť priamemu nadriadenému.

 

 

Vzťah zamestnancov k spoločnosti

 

Každý zamestnanec spoločnosti Trendlux s.r.o je zároveň jej reprezentantom a prispieva k vytváraniu jej pozitívnej alebo negatívnej povesti pred zákazníkmi a verejnosťou. Je neprípustné, aby zamestnanci akýmkoľvek spôsobom poškodzovali dobré meno a záujmy spoločnosti. Ich vzťah k spoločnosti je založený na princípe spolupatričnosti a kritickej lojality.

   

 

 load